© 2018 Wrocławski Klub FORMATY

MASAYOSHI FUJITA - Jego droga do Berlina była zawiła. Wprowadzony w świat muzyki przez Bon Jovi, jego pierwszy wypad za granicę zabrał go oczywiście do ojczyzny rocka, Stanów Zjednoczonych. Po roku w USA, powrócił do Japonii studiować filmoznawstwo. Jego miłość do tworzenia filmów okazała się jednak słabsza niż jego podziw dla Bon Jovi, zespołu którego utwory nadal potrafi cytować i śpiewać z pamięci. Postanowił nauczyć się grać na perkusji, a następnie intensywnie trenować wibrafon, aby tworzyć i grać własne, głównie jazzowe i elektroniczne kompozycje. Zdecydowany nie trzymać się tradycyjnych stylów czy technik wibrafonu, Masayoshi zaczął przygotowywać instrument za pomocą kawałków metalu, pasków folii i podobnych przedmiotów. Powstałe w ten sposób nowe dźwięki, podobne do zniekształceń, pomagają poszerzyć spektrum wibrafonu, nie niszcząc wewnętrznego charakteru instrumentu, czy nawet całkowicie go porzucając.

JAN JELINEK - Jego podejście polega na transformacji dźwięku, tłumaczeniu parametrów muzyki popularnej na abstrakcyjną, zredukowaną i teksturalną elektronikę.
Obchodząc zasady tradycyjnego muzykowania, woli konstruować kolaże z drobnych fragmentów dźwiękowych, z zaginionych i znalezionych produktów samplerów, magnetofonów, odtwarzaczy multimedialnych i innych narzędzi do nagrywania. W tym celu Jan Jelinek często pracuje z pętlami i niewielkimi modulacjami, aby oddać istotę utworu muzycznego i wyraźniej go zdefiniować, maskując jego pierwotne źródło.

 

________________________________________________________________________________________
 


MASAYOSHI FUJITA - His route to Berlin was a roundabout one. Introduced to music via Bon Jovi, his first stint abroad naturally took him to the motherland of rock, the United States. After a year in the USA, he returned to Japan to study film. His love for movie making, however, proved less pronounced than his admiration for Bon Jovi, a band he can still quote and sing from memory. He decided to learn how to play the drums, followed by extensive vibraphone training to craft and play his own, mostly jazz and electronic-influenced compositions. Determined not to stick to traditional vibraphone styles or techniques, Masayoshi started to prepare his instrument with pieces of metal, strips of foil and similar objects. The resulting new sounds, akin to distortions, help to expand the vibraphone spectrum without eroding the instrument’s intrinsic character or even abandoning it altogether.

JAN JELINEK - His approach is all about the transformation of sound, about translating parameters of popular music into abstract, reduced and textural electronics.
Bypassing the rules of traditional musicianship, he prefers to construct collages from tiny sound fragments, from the lost-and-found products of samplers, tape recorders, media players and other recording implements. To this end, Jan Jelinek often works with loops and slight modulations to distil the gist of a piece of music and define it more clearly while masking its original source.


 

  • YouTube - Grey Circle